Nhân Dân - compagnon fiable des lecteurs

Back to top

Rédacteur en chef : Lê Quôc Minh

Siège principal : 71, rue Hàng Trông, Hoàn Kiêm, Hanoï, Vietnam

Tél : (84-24) 3 825 4231/3 825 4232 - Ext: 227

Fax : (84-24) 3 825 5593/3 828 9432

E-mail : nhandanenligne@nhandan.vn